บริษัท อีมันนี่ จำกัด

ดำเนินธุรกิจ เป็นผู้ให้บริการระบบบัตร eMoney Prepaid (Prepaid Card System)

ประวัติบริษัท
บริษัทฯได้จดทะเบียนก่อตั้งในเดือน มกราคม 2551 โดยมีทีมงานบริหารที่มีประสบการณ์ ซึ่งได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิศวกรมืออาชีพรวมทั้ง ทางบริษัทฯ มีหน่วยงานให้บริการลูกค้าที่จะคอยดูแลปัญหาและตอบสนองความต้องการของท่านโดยหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์

วิสัยทัศน์ (Vision)
- บริษัทฯ จะคงไว้ซึ่งความเป็นผู้นำในการบริการระบบบัตร eMoney Prepaid สำหรับทุกๆ องค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ครบวงจรอย่างมีคุณภาพและศักยภาพในระดับสากล
- บริษัทฯ จะเป็นผู้นำในการนำเสนอบริการที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมทั้งนำเสนอบริการใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง และทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งตรงความต้องการของลูกค้าในทุกด้าน

พันธกิจ (Mission)
- บริษัทฯ จะดำรงความเป็นผู้นำทางธุรกิจให้บริการระบบบัตร eMoney Prepaid อย่างครบวงจร โดยบริษัทฯ จะแสวงหาและดำเนินการให้บริการครอบคลุมทั้งบริการก่อนและหลังการขายในทุกรูปแบบ มีบริการให้คำแนะนำปรึกษาและฝึกอบรมในบริการที่นำเสนอไป และ บริษัทฯ จะไม่หยุดนิ่งในการดำเนินงาน จะแสวงหาบริการใหม่ ๆ และ ปรับปรุงบริการให้ทันสมัยตลอดเวลา เพื่อประโยชน์อันสูงสุดของลูกค้า
- บริษัทฯ จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับบริการที่เป็นที่พึงพอใจและเชื่อถือได้ โดยบริการจะต้องมีมาตรฐาน มีคุณภาพและมีความทันสมัย เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพอใจสูงสุด

ค่านิยม (Values)
- บริษัทฯ มุ่งมั่น พัฒนาและฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในสินค้าและบริการ อย่างลึกซึ้ง
- บริษัทฯ ตั้งมั่น ต่อการบริการที่มีประสิทธิภาพและประทับใจ
- บริษัทฯ ยึดมั่น ในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อตรง และ โปร่งใส
- บริษัทฯ ถือมั่น ต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างสูงสุด