เงื่อนไขการใช้งานแอปพลิเคชัน EatReward

เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ควบคุมการใช้งานแอปพลิเคชันหรือบริการใดๆ ที่ บริษัทอีมันนี่ จำกัด (รวมเรียกว่า “บริษัท”) เป็นเจ้าของหรือควบคุมการใช้งานแอปพลิเคชัน EatReward
เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ประกอบด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างพร้อมกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน นโนบายความเป็นส่วนตัวอาจมีการแก้ไข โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับข้อมูลความเปลี่ยนแปลงล่าสุด โดยการประกาศของบริษัท
เงื่อนไขการใช้งานของแอพพลิเคชั่น EatReward ที่ได้กำหนดไว้ สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ โดยบริษัท โดยไม่ต้
องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบ

นิยามศัพท์

“แอพพลิเคชัน” หมายถึง EatReward Application ซึ่งสามารถติดตั้งบนระบบปฏิบัติการใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงระบบปฏิบัติการ iOS ของ Apple หรือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) หรือระบบปฏิบัติการอื่นๆ ที่บริษัทฯ อาจพัฒนาขึ้นในอนาคต เพื่อการเข้าถึงการบริการผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา (mobile devices) ที่เชื่อมต่อกับ Website หรือระบบของบริษัทฯ

“แต้มสะสม (EatReward Point หรือ Point)” หมายถึง แต้มสะสมที่ได้จากการใช้บริการหรือดำเนินกิจกรรมบนแอพพลิเคชัน ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้

“ร้านค้า” หมายถึง ผู้โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชัน และทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกร้านค้า โดยทราบข้อตกลงเพื่อร่วมให้บริการของแอพพลิเคชันและผู้ใช้บริการแอพพลิเคชัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงที่ทางบริษัทกำหนด

“ผู้ใช้งาน” หมายถึง ผู้โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชัน และได้ทำการยืนยันความต้องการการใช้งานผ่านระบบ OTP และได้รับเลขบัญชีสมาชิกเป็นหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ

“สมาชิก” หมายถึง ร้านค้า และ ผู้ใช้งาน รวมถึงผู้เข้าถึงแอพพลิเคชันภายใต้การลงทะเบียนแอพพลิเคชัน

“พันธมิตรทางธุรกิจ” หมายถึง สมาชิก หรือ นิติบุคคล ที่ร่วมกับทางบริษัท เพื่อแจกรางวัลให้กลับผู้ใช้งาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายสินค้าของพันธมิตรทางธุรกิจ

“เนื้อหา” หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รูปภาพ กราฟ วีดีโอ กราฟฟิค ดนตรี เสียงหรือสิ่งอื่น ๆ ที่สมาชิกสามารถเข้าถึงได้ผ่านแอพพลิเคชัน

“รางวัล” หมายถึง สิ่งของ หรือ ส่วนลด หรือ แต้มสะสม หรือ สิทธิประโยชน์ใดๆ ที่บริษัทฯ หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ

 

วัตถุประสงค์และขอบเขตการใช้งาน

 • บริษัทฯ เป็นเจ้าของ / ผู้มีสิทธิในแอพพลิเคชั่น ตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว
 • สมาชิกตกลงและยอมรับว่าแอพพลิเคชันอยู่ภายใต้การใช้งานและการสร้างกิจกรรมบนแอพพลิเคชันของสมาชิกเอง ทางบริษัทไม่ให้คำรับรองในเรื่อง ดังต่อไปนี้
  • ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือ ความทันสมัยของข้อมูล หรือ เนื้อหาใดๆ ที่ส่งผ่านแอพพลิเคชัน
  • แอพพลิเคชัน จะปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจกระทบต่ออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ของสมาชิก
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความผิดปกติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของสมาชิกและผู้ใช้งาน อันเป็นผลมาจากการ ติดตั้งแอพพลิเคชันลงบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของสมาชิกบัตร
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน
  • ใช้ส่งเสริมการขายสินค้าของร้านค้า
  • อำนวนความสะดวกการสั่งสินค้าของผู้ใช้งาน
 • การใช้งานแอพพลิเคชันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในข้อ 4 เท่านั้น
 • ห้ามสมาชิกใช้แอพพลิเคชัน เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย หรือกระทำการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย และนอกเหนือจากเงื่อนไข ที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ และจะกำหนดไว้เพิ่มเติมในอนาคต
 • ห้ามอนุญาตให้ผู้อื่น log in หรือเข้าใช้งานแอพพลิเคชัน ผ่านบัญชีของสมาชิก
 • ห้ามใช้แอพพลิเคชัน เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจอื่นใดไม่ว่าในลักษณะใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
 • สมาชิกและผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่กระทำการ ดังต่อไปนี้
 • ความพยายามในการหลีกเลี่ยงระบบความปลอดภัย หรือเครือข่ายรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลที่มิได้มีไว้สำหรับสมาชิกบัตรหรือผู้ใช้งาน การเข้าถึงเครื่อง Server หรือบัญชีที่ใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้ง หรือการแทรกแซงระบบความปลอดภัยของระบบเครือข่ายของแอพพลิเคชั่น
 • การใช้งานในทางที่จะหรือกระทำการใดที่อาจหรือทำให้ หรือก่อให้เกิดการทำงานของโครงสร้างพื้นฐานของระบบของแอพพลิเคชันเป็นอย่างมากโดยไม่มีเหตุอันสมควร
 • การกระทำใด ๆ เพื่อเข้าถึงเครือข่ายที่จำกัดหรือขัดขวางการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้มีไว้สำหรับสมาชิกหรือผู้ใช้งาน
 • ดำเนินการอันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เกี่ยวกับการใช้งาน Application และ Website
 • ดำเนินการในลักษณะใด ๆ ที่เป็นการจำกัดหรือขัดขวางผู้ใช้งานรายอื่นจากการใช้งานหรือเพลิดเพลินกับการใช้งาน  แอพพลิเคชัน
 • เผยแพร่ข้อความใด ๆ ในทางที่จะทำให้บุคคลอื่นเชื่อว่า หรือเข้าใจว่าข้อความดังกล่าวได้ถูกส่งหรือเปิดเผยโดยความสนับสนุนหรือความยินยอมของบริษัทฯ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ
 • การใช้งานแอพพลิเคชัน ในแต่ละครั้งไม่ว่าในลักษณะใดๆ ถือว่าสมาชิกและผู้ใช้งานได้รับทราบถึงเนื้อหาชองข้อตกลงและเงื่อนไขที่ใช้บังคับในเวลาครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว และให้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในภายหน้าด้วย โดยตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ทุกประการ รวมถึงกฎระเบียบและมาตรการต่างๆ ที่บริษัทฯ อาจกำหนดขึ้นเป็นครั้งคราวซึ่งบริษัทฯ สามารถแก้ไขกฎระเบียบและมาตรการต่างๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ด้วย
 • สมาชิกและผู้ใช้งานขอรับรองว่าบรรดาข้อมูลที่ได้ให้แก่บริษัทฯ ในแอพพลิเคชัน ของบริษัทฯ เป็นข้อมูลของสมาชิกหรือผู้ใช้งานและถูกต้องครบถ้วน โดยเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมล์ส่วนตัวยังใช้งานอยู่ในขณะที่ได้ให้ข้อมูลดังกล่าว
 • สมาชิกและผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของสมาชิกหรือผู้ใช้งานที่ระบุไว้ในแอพพลิเคชัน ของบริษัทฯ หรือข้อมูลที่เกิดจากการใช้แอพพลิเคชัน (“ข้อมูล”) เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ และตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ เปิดเผย หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลอื่นได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
 • สมาชิกและผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูล รางวัล คะแนน แต้มสะสม สิทธิประโยชน์อื่นใด อันเกิดจากการดำเนินการกิจกรรมบนแอพพลิเคชันของสมาชิก เป็นทรัพย์สินและลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ สมาชิกไม่สามารถเรียกร้องสิทธิได้
 • สมาชิกและผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transaction) ที่ดำเนินการผ่านแอพพลิเคชัน มีผลบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายและผูกพันสมาชิกบัตรและผู้ใช้งานตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
 • สมาชิกและผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่าบรรดาข้อมูล รางวัล คะแนน แต้มสะสม สิทธิประโยชน์อื่นใด ที่ได้รับตามการดำเนินการผ่านแอพพลิเคชัน จะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ จากบริษัท อ้นเกิดจากการบันทึกหรือจัดเก็บข้อมูลผิดพลาดหรือสูญหาออกจากระบบแอพพลิเคชั่น
 • สมาชิกและผู้ใช้งานมีหน้าที่ในการตรวจสอบเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ รางวัลทุกครั้งก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ เพื่อรับหรือแลกรับรางวัล ดังกล่าว
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ของเนื้อหาทั้งหมด ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่อยู่ วีดีโอ ข้อความเสียง ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ โปรแกรมต่างๆ ที่ใช้กับแอพพลิเคชันหรือคอมพิวเตอร์ กราฟิกที่แสดงอยู่บนแอพพลิเคชัน นั้น สมาชิกและผู้ใช้งานยอมรับว่าความถูกต้องของเนื้อหาดังกล่าว เป็นความรับผิดชอบของพันธมิตรทางธุรกิจหรือบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้จัดหา หรือให้ข้อมูลดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความไม่ถูกต้องของเนื้อหาเช่นว่า นั้น
 • ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร บริษัทฯ อาจระงับ หรือยกเลิกการให้บริการแอพพลิเคชัน ได้ โดยไม่ต้องประกาศ หรือ แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • พันธมิตรทางธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และ/หรือข้อบังคับใดๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในการโฆษณาแคมเปญของรางวัล และ/หรือ บริการของพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงดำเนินการเพื่อให้การกระทำดังกล่าวถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และพันธมิตรทางธุรกิจเป็นผู้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่สมาชิก หรือผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นใดได้รับอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และกฎเกณฑ์เช่นว่านั้นแต่เพียงผู้เดียว
 •  

รางวัล สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขการใช้ของสมาชิก

   • พันธมิตรทางธุรกิจ หรือ บริษัทฯ จะมอบรางวัล แต้มสะสมให้ผู้ใช้งาน และผู้ใช้งานแสดงความประสงค์ขอรับรางวัล ทั้งนี้โดยเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะที่พันธมิตรทางธุรกิจแต่ละราย หรือ บริษัทฯ กำหนด เพื่อการมอบรางวัลนั้นๆ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้
   • สมาชิกและผู้ใช้งานต้องศึกษาและทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขการได้รับรางวัล ที่พันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือ บริษัทฯ กำหนดเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากสมาชิก และ/หรือ ผู้ใช้งานเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อตกลงหรือเงื่อนไขของการรับรางวัลไม่ว่ากรณีใดๆ
   • การรับรางวัล เป็นธุรกรรมโดยตรงระหว่างสมาชิก และ/หรือ ผู้ใช้งานและพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งดำเนินการผ่านแอพพลิเคชัน และเมื่อสมาชิก และ/หรือ ผู้ใช้งานส่งคำขอรับรางวัลแล้ว จะสามารถปฏิเสธหรือได้รับรางวันตามการพิจารณาของพันธมิตร โดยการพิจารณาเป็นสิทธิ์ของพันธมิตรนั้นๆ และในกรณีที่ใช้คะแนนสะสมหรือคะแนนเพื่อแลกรับรางวัล จะไม่มีการคืนคะแนนสะสม หรือคะแนนให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
   • ในกรณีที่ไม่ได้รับรางวัลตามเงื่อนไขที่พันธมิตรทางธุรกิจกำหนดไว้ สมาชิก และ/หรือ ผู้ใช้งานต้องติดต่อกับพันธมิตรทางธุรกิจนั้นๆ เพื่อขอรับรางวัล โดยตรง และหากมีข้อร้องเรียน หรือ ข้อพิพาทอันเนื่องมาจากกรณีดังกล่าว พันธมิตรทางธุรกิจจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสมาชิก และ/หรือ ผู้ใช้งานไม่ว่าในกรณีใดๆ
   • ในกรณีที่สมาชิก และ/หรือ ผู้ใช้งานสามารถเลือกรับหรือแลกรับรางวัลทันทีผ่านแอพพลิเคชัน ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนดไว้
   • พันธมิตรทางธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือสิ่งของที่พันธมิตรทางธุรกิจจัดไว้ให้ผู้ใช้งานมีความชำรุดบกพร่อง หรือ แตกต่างจากที่ปรากฏในแอพพลิเคชัน
   • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและความรับผิดชอบใดๆ ในการรับประกันคุณภาพ ความปลอดภัย คุณสมบัติ หรือคุณลักษณะใดๆ ของรางวัลที่มอบผ่านการใช้งานแอพพลิเคชัน
   • สมาชิกและผู้ใช้งานรับทราบและตกลงรับผิดชอบชำระภาษีที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย อันเนื่องมาจากการรับรางวัล เช่น ภาษี ณ ที่จ่าย อากรแสตมป์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น
   • ในการรับ หรือ แลกรับรางวัล และการจัดส่งรางวัลในแคมเปญใดๆ ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะเพิ่มเติม หากข้อตกลงและและเงื่อนไขเฉพาะเพิ่มเติมดังกล่าวขัดหรือแย้งกับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ให้สมาชิกและผู้ใช้งานปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะเพิ่มเติม ทั้งนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะเพิ่มเติมนั้นไม่มีผลใดๆ ต่อการบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดนี้
   • เมื่อสมาชิก และ/หรือ ผู้ใช้งานส่งคำขอแลกรับรางวัลแล้ว ระบบจะทำการตรวจสอบว่าสมาชิก และ/หรือ ผู้ใช้งานมีคะแนนเพียงพอที่จะขอแลกรับรางวัล ดังกล่าวหรือไม่ ในกรณีที่การแลกรับรางวัลได้รับการยืนยันจากระบบโดยพันธมิตร ระบบจะจัดส่งคำยืนยันการแลกรับรางวัล ไปให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ หรือ บริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
   • รางวัล อันเกิดจากการดำเนินการกิจกรรมบนแอพพลิเคชัน ทั้งส่วนที่บริษัท หรือ พันธมิตร ได้กำหนดขึ้น นั้น ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้
   • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนคะแนนสะสม (ไม่ว่าเป็นการปรับเพิ่มขึ้นหรือปรับลดลงจากจำนวนคะแนนที่มีการประกาศในแอพพลิเคชัน) สำหรับแต่ละรางวัลไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


ทรัพย์สินทางปัญญา
เนื้อหาที่อยู่ในแอพพลิเคชันรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รูปภาพ กราฟ วีดีโอ กราฟฟิค ดนตรี เสียงหรือสิ่งอื่น ๆ (“เนื้อหา”) ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา สมาชิกและผู้ใช้งานไม่สามารถทำซ้ำ ดัดแปลง ลบทิ้ง เพิ่มเติม เผยแพร่ ส่งต่อ ทาวิศวกรรมย้อนกลับหรือพยายามเข้าถึง source code ของแอพพลิเคชัน หรือมีส่วนร่วมในการโอนหรือขาย ให้เช่าซื้อหรือเช่า หรือนำไปดัดแปลงเป็นผลงานอื่นไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด

กฎหมายที่ใช้บังคับ

 • ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายของประเทศไทย